Profil Anggota DPRK BANDA ACEH


Royes Ruslan, SH

T. Iqbal Djohan, SE

Ir. Bunyamin

Mahdi, S.Ag

Irwansyah, ST

H. Iskandar Mahmud, SH

Ir. M. Ali

Razali Ismail

Mukminan, SE

Daniel Abdul Wahab

Askari, S.Sos

H. Isnaini Husda, SE

H. Heri Julius, S.Sos

Ramza Harli, SE

Khairul Basyar

M. Nasir B.Sc

Sabri Badruddin, ST

Tgk. Januar Hasan

Ismawardi

H. Ilmiza Saaduddin Djamal

T. Hendra Budiansyah

Zulfikar, ST

Arief Fadillah S.I.Kom

Syarifah Munirah, S.Ag

Abdur Rafur

Mahyiddin

H. Azhar

Aiyub Bukhari, S.Pd

Tasrif B, ST

Arida Syahputra, A.Md